Contact informatie vertrouwenspersoon

Wat doet de vertrouwenspersoon?

 

Iedereen die bij J.C. Liempde sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer een lid van J.C. Liempde wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, is de vertrouwenspersoon er voor de juiste begeleiding en ondersteuning. Wij vinden het als club belangrijk dat een lid of leden bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen met meldingen of klachten over ongewenst gedrag, omdat deze persoon onafhankelijk en opgeleid is. Onder ongewenst gedrag verstaan we:

Agressie en geweld

Voorvallen waarin een lid, of leden, psychisch of fysiek worden lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met judo of J.C. Liempde.

Seksuele intimidatie

Elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, met een seksuele bijsmaak, dat gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, bedreigende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Pesten

Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter van één of meer leden, gericht op een ander lid of leden.

Discriminatie

Elke vorm van ongelijke behandeling vanwege leeftijd, huidskleur, handicap, geloof, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook.

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie van de leden.

Hij heeft geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon wordt aangesteld door het bestuur.

Lukt het de vertrouwenspersoon niet om een goede oplossing te vinden dan kan deze een beroep doen op een bestuurslid.

Deze heeft dan ook geheimhoudingsplicht.

Taken van de vertrouwenspersoon bestaan uit:

    Een aanspreekpunt voor klachten en meldingen van ongewenst gedrag
    Het begeleiden en ondersteunen van leden die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag
    Het indienen van een klacht namens een lid of leden bij het bestuur bij knelpunten in het beleid
    Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties na overleg met het bestuur
    Het adviseren en ondersteunen van leden bij het voorkomen van ongewenst gedrag
    Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Let wel, de vertrouwenspersoon is geen maatschappelijk werker.