Huishoudelijk regelement

Hierbij het officiële gedeelte van de Judo Club de goede orde te houden binnen de Judo Club Liempde heeft het bestuur besloten om enkele huisregels op te stellen. Dit vooral om onduidelijkheden te voorkomen.

Daarnaast hebben we ook diverse protocollen en een beleidsplan opgesteld. Dit hangt samen met het JBN keurmerk een stukje professionaliteit, die wij als club willen borgen.

 

Protocollen en beleidsplan

Beleidsplan

Calamiteitenformulier

Gedragscode Algemene toelichting

Gedragscode, seksuele toenadering

Protocol pesten en intimidatie

Vertrouwenspersoon

 

 

Judo en hygiëne

In deze maatschappij wordt dit steeds belangrijker en omdat judo een contactsport is, is het van groot belang om jezelf goed te verzorgen. Er liggen namelijk steeds meer ziektes op de loer om ons te vellen. Om dit tot een minimum te beperken dient men enkele regels in acht te nemen; Men dient ervoor te zorgen dat onze judogi (pak) zuiver is, dat wil zeggen na elke training luchten en regelmatig wassen.Het verzorgen van de handen en voeten voor de training door ze goed te wassen en volledig te drogen, en buiten de mat op slippers of sportschoenen te lopen.Om verwondingen van jezelf of andere judoka's te voorkomen dient men ervoor te zorgen dat de nagels van de handen en voeten kort en zuiver zijn.Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmetting en vervuiling van andere judoka's en de mat te vermijden.Oudere verwondingen dienen voor de training goed behandeld en verbonden te worden.Verzorging na de training is altijd een lekkere douche, niet alleen met water maar ook met zeep en shampoo.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 1

Lidmaatschap Judo Club Liempde;

Het inschrijven als lid dient te geschieden door het invullen van het inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier wordt tijdens de judoles ingeleverd bij de trainer. De secretaris zorgt voor de verdere afhandeling.

Artikel 1a

De contributie dient twee maal per jaar te worden voldaan via automatische incasso.

Dit kan worden voldaan op een van onderstaande nummer:

Rabobank NL 48 RABO 01594.83.778

T.n.v. penningmeester Judo Club Liempde

 

Artikel 2

Lidmaatschap Judobond Nederland;

Wanneer men lid wordt van Judo Club Liempde dient men tevens lid te worden van Judobond Nederland. Dit geschiedt via een inschrijfformulier van Judobond Nederland, dat bij inschrijving door de penningmeester naar de Judobond wordt verzonden. Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.

Kijk ook op www.jbn.nl voor meer informatie.

 

Artikel 3

Lidmaatschap Judo Club Liempde eindigt door; Schriftelijke opzegging bij de penningmeester in kennis.

Royement, met andere woorden: een persoon die herhaaldelijk het reglement van orde overtreedt of de belangen van de vereniging schaadt, zal het verzoek krijgen van de trainer en/of het bestuur de judoclub te verlaten.

Artikel 3a

Lidmaatschap Judobond Nederland eindigt door; Schriftelijk opzeggen door het lid, ouder(s), of verzorger(s) zelf. Dit dient te gebeuren voor 15 november van dat jaar, zo niet dan wordt dit stilzwijgend voor een jaar verlengd.

 

Artikel 4

Terugbetaling contributie;

Voor leden die langdurig ziek zijn wordt met het bestuur overleg gevoerd met betrekking tot terugbetaling.

 

Artikel 5

Training;

Tweemaal per week, op woensdag en donderdag, wordt er judoles verzorgd door Judo Club Liempde. Leden van Judo Club Liempde zijn vrij om te kiezen op welke dag en om één of twee keer per week te trainen. Bij één avond in de week heeft het wel de voorkeur dat het lid een vaste avond kiest. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de training, dan dient men zich telefonisch of middels een bericht inclusief reden af te melden op: 06-14234889 of 06-25297530

 

Artikel 6

Examen;

Gedurende een jaar is er tweemaal een moment om examen te doen voor een graad in de judosport. In overleg met de trainer mag de judoka op examen voor een hogere slip of band.

Indien dit examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt deze judoka de slip of band met een puntenlijst. Aan deze examens zit een kleine onkostenvergoeding.

Wanneer een judoka op examen moet voor de gele band dient hij een half jaar lid te zijn van Judobond Nederland.

 

Artikel 7

Beginnerstoernooien;

Er worden, ook voor de beginners die nog niet aangesloten zijn bij Judobond Nederland, gedurende het seizoen enkele toernooien georganiseerd in de regio. Dit zijn toernooien voor judoka's die niet of nauwelijks deelnemen aan wedstrijden. Men doet hier ervaring op ter

voorbereiding op de officiële wedstrijden. Leeftijd varieert van 6 tot en met 15 jaar.

 

Officiële wedstrijden;

Dit zijn wedstrijden die zijn uitgeschreven door Judobond Nederland en zijn regionaal of landelijk. Hiervoor is wel het judopaspoort vereist. De kosten variëren per toernooi. Daarnaast organiseert Judo Club Liempde elk jaar haar eigen clubkampioenschappen waar iedere judoka wordt geacht aan mee te doen. De poule indeling bij wedstrijden is niet altijd aan leeftijd gebonden maar met name het gewicht en niveau van de deelnemende judoka speelt hierbij een rol.

Artikel 7a

Voor elk toernooi dient inschrijfgeld betaald te worden, bij voorkeur contant. Wanneer men lid is van het wedstrijdteam, zal Judo Club Liempde voor 1 seizoen zorgdragen voor de inschrijfgelden.

 

Artikel 8

Het bestuur;

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en minstens vier leden. Ze vergaderen minstens 4x per jaar. De besluiten van het bestuur worden door de secretaris genotuleerd. Ieder bestuurslid ontvangt hiervan een verslag.

Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij een der leden schriftelijke stemming wenst.

Over personen wordt schriftelijk gestemd tenzij tweederde van de vergadering zijn goedkeuring geeft aan mondelinge stemming.

Een maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Tijdens deze ledenvergadering wordt er een kascommissie benoemd.

 

Artikel 9

Rooster van aftreden;

Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast volgens hetwelk elke vier jaren alle leden aftreden, zodanig dat ieder jaar bij toerbeurt een zoveel mogelijk deel der leden aftreedt.

 

Artikel 10

Qua judogi (judo pak) worden de traditionele regels van judo aangehouden.

Dat betekent dat alle leerlingen een wit judo pak dragen tijdens de reguliere trainingen bij de eerste twee trainingsgroepen, zoals beschreven op deze site.

Tijdens de les van de derde groep (senioren) mag een blauw pak gedragen worden, omdat dit een officiële wedstrijd kleur is voor senioren. Dit heeft echter niet de voorkeur.

Tijdens vrije trainingen in de vakantie, is de keuze qua kleur judo pak vrij voor onze leden.

 

 

Artikel 10

 

Voor leden van Judo Club Liempde gelden de voorschriften en reglement van Judobond Nederland.

 

 

Artikel 11

 

Uitzonderingen:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Voor vragen kan het bestuur worden geraadpleegd.